Jitsu edge server ver beta / 2023-03-21T12:16:24.000000Z. Configure Jitsu